התחבר

אתר התשלומים של מע"מ

באתר זה ניתן להגיש דוח תקופתי למע"מ, לשלם חוב מע"מ (אם ברשותכם שובר תשלום) וגם להגיש דיווח שנתי של עוסק פטור. צפה באתר »

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@dovhcpa.fishart.co.il and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.